Manwal ng Tagabigay

PAUNANG PAGREREHISTRO NG CONSUMER (PERFORMANCE OUTCOME MANAGEMENT SYSTEM)

Ang pangunahing layunin ng pangongolekta ng data ng POMS ay magsilbing batayan para sa paggawa ng isang hanay ng mga sukatan/tagapagpahiwatig ng pagganap para sa mga BH-MCO. Ang POMS ay nagsisilbi sa mga sumusunod na function:

  1. Nagbibigay ng pananagutan para sa mga pampublikong pondo na ginasta sa pamamagitan ng mga pagbabayad ng kapitasyon ng Departamento sa mga kontratista ng BH-MCO.
  2. Nagbibigay ng patas at layunin na pagsusuri ng mga BH-MCO na magagamit ng Kagawaran para sa pagpapatupad ng mga insentibo at parusa na nakatuon sa kinalabasan.
  3. Sinusuportahan ang Departamento at ang mga kontratista ng BH-MCO upang ipatupad ang isang collaborative na proseso ng Patuloy na Pagpapahusay ng Kalidad.
  4. Nagbibigay ng data ng kinalabasan upang suportahan ang pangangailangan at bisa ng pag-ukit sa kalusugan ng pag-uugali.

Providers are required to report to Carelon data about psychiatric consumers in the HealthChoices program  electronically through ProviderConnect. ProviderConnect is available online at pa.carelon.com/providers.

Para sa pagkumpleto ng pag-uulat ng data ng POMS, mangyaring sundin ang mga tagubiling ito:

  • Ang pagsusumite ng POMS sa pamamagitan ng ProviderConnect ay nauukol sa Mental Health Services lamang. Kung nagbibigay ka ng mga serbisyo bilang isang lisensyadong tagapagbigay ng Droga at Alkohol, mangyaring sumangguni sa proseso ng Bureau of Drug & Alcohol Programs para sa pag-uulat ng POMS.
  • If you are providing services as an inpatient provider, Carelon will complete POMS reporting as part of the assessment process.

Panuto para sa pagsusumite ng POMS sa pamamagitan ng ProviderConnect ay binuo upang sagutin ang iyong mga tanong tungkol sa pag-uulat ng POMS. Kung kailangan mo ng karagdagang tulong, mangyaring tawagan ang walang bayad na linya ng provider sa 877-615-8503 at may tutulong sa iyo.