Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

SỨC MẠNH CỦA TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN DỰA ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ - (CCASBE-LD)

Mục đích

Mục đích của quá trình giám sát là để xác định thông qua các phương tiện khách quan, đánh giá trẻ em và thanh thiếu niên đáp ứng hoặc vượt quá tiêu chuẩn toàn diện đã thiết lập, hoặc không đạt được tiêu chuẩn này trong năm. Quá trình giám sát này cũng xem xét điểm số của người kê đơn để nhắm mục tiêu các cơ hội giáo dục và nâng cao chất lượng của mạng lưới nhà cung cấp.

Phương pháp luận

Quy trình giám sát CCASBE - LD hàng năm dựa trên các nhà đánh giá mạng được xác định là đã cung cấp dịch vụ này. Quá trình giám sát tuân theo một định dạng có cấu trúc để đánh giá các thành phần cấu trúc và lâm sàng của các cuộc đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất.

Mục tiêu hoạt động

The Carelon standard is 85%.

Các Hướng dẫn và Biểu mẫu CCASBE-LD có tại:
https://pa.carelon.com/providers/provider-information/