Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

HIỆU SUẤT HỆ THỐNG QUẢN LÝ OUTCOME (POMS) ĐĂNG KÝ NGƯỜI TIÊU DÙNG BAN ĐẦU

Mục đích chính của việc thu thập dữ liệu POMS là làm cơ sở để tạo ra một bộ chỉ số / đo lường hiệu suất cho BH-MCO. POMS phục vụ các chức năng sau:

  1. Cung cấp trách nhiệm giải trình cho các quỹ công được sử dụng thông qua các khoản thanh toán theo định suất của Bộ cho các nhà thầu BH-MCO.
  2. Cung cấp đánh giá công bằng và khách quan về các BH-MCO mà Bộ có thể sử dụng để thực hiện các biện pháp khuyến khích và trừng phạt theo định hướng kết quả.
  3. Hỗ trợ Bộ phận và các nhà thầu BH-MCO thực hiện quy trình Hợp tác Cải tiến Chất lượng Liên tục.
  4. Cung cấp dữ liệu kết quả để hỗ trợ sự cần thiết và hiệu lực của việc khắc phục sức khỏe hành vi.

Providers are required to report to Carelon data about psychiatric consumers in the HealthChoices program  electronically through ProviderConnect. ProviderConnect is available online at pa.carelon.com/providers.

Để hoàn thành báo cáo dữ liệu POMS, vui lòng làm theo các hướng dẫn sau:

  • Việc gửi POMS thông qua ProviderConnect chỉ liên quan đến Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần. Nếu bạn đang cung cấp dịch vụ với tư cách là nhà cung cấp Thuốc & Rượu được cấp phép, vui lòng tham khảo quy trình của Cục Chương trình Thuốc & Rượu để biết báo cáo POMS.
  • If you are providing services as an inpatient provider, Carelon will complete POMS reporting as part of the assessment process.

Hướng dẫn để gửi POMS thông qua ProviderConnect đã được phát triển để trả lời các câu hỏi của bạn về báo cáo POMS. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng gọi đường dây nhà cung cấp miễn phí theo số 877-615-8503 và sẽ có người hỗ trợ bạn.