مخاطبین عضو

Carelon

آدرس پستی
Carelon
صندوق پستی 1840
Cranberry Township، PA 16066-1840

Carelon Member Toll-Free Phone Numbers

راهنماهای ارائه دهنده شهرستان و راهنماهای منابع برای اعضای HealthChoices

گزینه های سلامت

خط تلفن
1-800-440-3989
TTY 1-800-618-4225

قطب نما
COMPASS یک برنامه آنلاین برای پنسیلوانیا است که برای بسیاری از برنامه های خدمات بهداشتی و انسانی از جمله کمک پزشکی ، برنامه بیمه سلامت کودکان و مزایای تمبر غذا درخواست می دهد. این وب سایت به شما کمک می کند بفهمید آیا واجد شرایط خدمات بهداشتی و انسانی پنسیلوانیا هستید ، برای مزایای جدید درخواست می کنید ، درخواست خود را تمام می کنید یا وضعیت خود را بررسی می کنید.

برنامه ثبت نام HealthChoices
MAXIMUS خدمات کارگزار ثبت نام در برنامه کمک پزشکی پنسیلوانیا را ارائه می دهد. این وب سایت اطلاعاتی در مورد برنامه های بهداشتی ، پزشکان ، خدمات بهداشتی ، ثبت نام و موارد دیگر ارائه می دهد. اگر کمک پزشکی دارید یا می توانید ثبت نام کنید یا دفتر کمک شهری به شما گفته است که ثبت نام کنید می توانید ثبت نام کنید یا یک بسته ثبت نام از طریق پست دریافت کرده اید.

لیست داروهای ترجیحی

پیوندهای طرح سلامت

کاریتاس AmeriHealth (برای اعضای شهرستان کرافورد ، مرسر و ونانگو)

www.amerihealthcaritaspa.com
1-888-991-7200

ایتنا سلامتی بهتر

www.aetnabetterhealth.com/ پنسیلوانیا
1-866-638-1232

طرح سلامت دروازه

www.gatewayhealthplan.com
1-800-392-1147

برنامه جامعه بهداشت و درمان UnitedHealth
www.uhccommunityplan.com
1-800-414-9025

UPMC برای شما

www.upmchealthplan.com
1-800-286-4242

برنامه حمل و نقل کمک پزشکی (MATP)

دادستان

سگ ابی
724-775-4165 یا 1-800-496-4388

اپراتور رله PA TTY
711