Liên hệ thành viên

Carelon

Địa chỉ gửi thư
Carelon
Hộp thư 1840
Cranberry Township, PA 16066-1840

Carelon Member Toll-Free Phone Numbers

Danh mục Nhà cung cấp Quận và Hướng dẫn Tài nguyên cho Thành viên HealthChoices

HealthChoices

Hotline
1-800-440-3989
TTY 1-800-618-4225

LA BÀN
COMPASS là ứng dụng trực tuyến dành cho người Pennsylvanians để đăng ký nhiều chương trình dịch vụ sức khỏe và con người, bao gồm Hỗ trợ Y tế, Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe Trẻ em và Trợ cấp Tem phiếu Thực phẩm. Trang web này sẽ giúp bạn tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện cho các dịch vụ sức khỏe và con người của Pennsylvania hay không, nộp đơn xin trợ cấp mới, hoàn thành đơn đăng ký hoặc kiểm tra tình trạng của bạn.

Chương trình ghi danh HealthChoices
MAXIMUS cung cấp dịch vụ môi giới ghi danh cho chương trình Hỗ trợ Y tế Pennsylvania. Trang web này cung cấp thông tin về các chương trình sức khỏe, bác sĩ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ghi danh và hơn thế nữa. Bạn có thể ghi danh nếu bạn có Hỗ trợ Y tế và bạn đã được Văn phòng Hỗ trợ Quận của bạn thông báo để đăng ký, hoặc bạn nhận được một gói ghi danh qua thư.

Danh sách Thuốc Ưu tiên

Liên kết Chương trình Sức khỏe

AmeriHealth Caritas (dành cho các Thành viên Hạt Crawford, Mercer và Venango)

www.amerihealthcaritaspa.com
1-888-991-7200

Aetna Sức khỏe tốt hơn

www.aetnabetterhealth.com/pennsylvania
1-866-638-1232

Gateway Health Plan

www.gatewayhealthplan.com
1-800-392-1147

UnitedHealthcare Community Plan
www.uhccommunityplan.com
1-800-414-9025

UPMC cho bạn

www.upmchealthplan.com
1-800-286-4242

Chương trình Vận chuyển Hỗ trợ Y tế (MATP)

Thanh tra viên

Hải ly
724-775-4165 hoặc 1-800-496-4388

Nhà điều hành chuyển tiếp PA TTY
711