Tổng quat

Bringing together decades of expertise and a passion for delivering better behavioral health care, meet the market leadership team driving Carelon’s mission each day.

Tổng quat

The goals of Carelon and HealthChoices program are:

  • Để cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người nhận MA
  • Để cải thiện chất lượng chăm sóc dành cho những người nhận MA
  • Để ổn định chi tiêu MA của Pennsylvania

Trung tâm Gắn kết Pennsylvania có đầy đủ các dịch vụ bắt đầu từ Dịch vụ Thành viên và Nhà cung cấp, bao gồm Quản lý Mạng và Quan hệ Nhà cung cấp, Quản lý Sử dụng, Quản lý Chất lượng, Xử lý Yêu cầu, Tài chính và Hệ thống Thông tin.