بررسی اجمالی

Bringing together decades of expertise and a passion for delivering better behavioral health care, meet the market leadership team driving Carelon’s mission each day.

بررسی اجمالی

The goals of Carelon and HealthChoices program are:

  • برای بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی برای گیرندگان MA
  • برای بهبود کیفیت مراقبت در دسترس برای گیرندگان MA
  • برای ایجاد ثبات در هزینه کارشناسی ارشد پنسیلوانیا

مرکز تعامل پنسیلوانیا یک سرویس کامل از خدمات با عضو و ارائه دهنده خدمات ، از جمله مدیریت شبکه و روابط ارائه دهنده ، مدیریت بهره برداری ، مدیریت کیفیت ، پردازش ادعاها ، امور مالی و سیستم های اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.