Jonathan Edmonds, Giám đốc Hoạt động

Hỗ trợ doanh nghiệp, khách hàng, đối tác và thành viên của chúng tôi với trọng tâm dựa trên dữ liệu và chuyên môn hoạt động để đáp ứng và vượt qua các mục tiêu của tổ chức.

 

Giáo dục

  • Thạc sĩ nghệ thuật: Kinh doanh
    Đại học Webster
  • Cử nhân Văn học: Toán học và Thống kê
    Đại học Miami

Lý lịch

  • Jonathan có hơn 27 năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh, quản trị, hoạch định chiến lược, cải tiến quy trình và quản lý chương trình / dự án.
  • Nền tảng của ông bao gồm các vị trí lãnh đạo trong chính phủ như một sĩ quan Không quân tại ngũ, tổ chức phi lợi nhuận, y tế thương mại và HIT, và các hoạt động Medicaid về sức khỏe hành vi.