راهنمای ارائه دهنده

رویه های خاص

تست روانشناسی و عصب روانشناسی

همه سرپایی خدمات تست روانشناختی و عصب روانشناختی نیاز به پیش مجوز و بررسی همتا دارند. ارائه دهندگان باید فرم درخواست ارزیابی روانشناختی (PER) را تکمیل و به مدیر خدمات ارسال کنند. این فرم را می توان فکس کرد یا از طریق ProviderConnect آپلود کرد.

The authorization decision for psychological tests will be provided within two (2) business days of receipt of all clinical information. Authorizations for psychological tests will be in units of 30 minutes. Please contact Carelon for further assistance in completing and submitting these forms. Please note that بستری تست روانشناسی در نرخ روزانه بیماران بستری گنجانده شده است و به این ترتیب نیازی به مجوز قبلی ندارد.

خدمات متادون

همه درخواست‌های خدمات متادون باید گزارش نگهداری متادون را تکمیل کنند. این خدمات نیاز به پیش مجوز از طریق تماس با مرکز تعامل یا از طریق ProviderConnect با استفاده از فرم نگهداری متادون دارند.

توجه: فرم ها برای دانلود برای رویه های ویژه بالا در دسترس هستند:
pa.carelon.com/providers/provider-forms