Provider Handleiding

ORGANISATIESTRUCTUUR, ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Binnen elke provinciestructuur is er een HealthChoices Governing Board. De raad van bestuur van HealthChoices is eindverantwoordelijk voor het waarborgen van een flexibel, alomvattend en geïntegreerd kwaliteitsmanagementprogramma. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van het kwaliteitsmanagementprogramma. De raad van bestuur delegeert de verantwoordelijkheid voor het kwaliteitsmanagementprogramma en heeft de nodige bevoegdheid om passende maatregelen te nemen aan de uitvoerend directeur van het programma, die op zijn beurt deze verantwoordelijkheid en bevoegdheid delegeert aan het kwaliteitsmanagementcomité (QMC).

Kwaliteitsmanagementcommissie bestaat uit minimaal de volgende personen:

  • Klinische afdeling (bijv. Medisch directeur, klinisch directeur, teamleiders)
  • Directeur kwaliteitsmanagement
  • Vertegenwoordigers van de provincie
  • Consumentenvertegenwoordigers
  • Vertegenwoordigers van leveranciers

QMC komt maandelijks bijeen gedurende niet minder dan tien maanden per jaar. De directeur kwaliteitsmanagement, of aangewezen persoon, neemt notulen op van elke QMC-vergadering. De notulen bevatten: de namen van de aanwezige leden en de namen van de afwezige leden; de datum en het tijdstip van de vergadering; agenda punten; discussie; en actiepunten, waaronder de verantwoordelijke personen en de beoogde voltooiingsdata.