Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

CƠ CẤU TỔ CHỨC, VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

Trong mỗi cấu trúc quận có một Ban điều hành HealthChoices. Ban điều hành HealthChoices có trách nhiệm cuối cùng trong việc đảm bảo một Chương trình Quản lý Chất lượng linh hoạt, toàn diện và tích hợp. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo rằng Chương trình quản lý chất lượng được thực hiện và duy trì. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm về Chương trình quản lý chất lượng và có thẩm quyền cần thiết để thực hiện các hành động thích hợp cho Giám đốc điều hành chương trình, người này sẽ giao trách nhiệm và quyền hạn này cho Ủy ban quản lý chất lượng (QMC).

Ủy ban quản lý chất lượng bao gồm ít nhất những người sau:

  • Khoa lâm sàng (ví dụ: Giám đốc y tế, Giám đốc lâm sàng, Trưởng nhóm)
  • Giám đốc quản lý chất lượng
  • Đại diện Quận
  • Đại diện người tiêu dùng
  • Đại diện nhà cung cấp

QMC họp định kỳ hàng tháng trong thời gian không dưới mười tháng mỗi năm. Giám đốc Quản lý Chất lượng, hoặc người được chỉ định, ghi lại các biên bản tại mỗi cuộc họp QMC. Biên bản bao gồm: tên các thành viên có mặt, tên các thành viên vắng mặt; ngày và giờ của cuộc họp; mục chương trình nghị sự; thảo luận; và các hạng mục hành động, bao gồm những người chịu trách nhiệm và ngày hoàn thành mục tiêu.