Podręcznik dostawcy

STRUKTURA ORGANIZACYJNA, ROLE I OBOWIĄZKI

W ramach każdej struktury hrabstwa działa Rada Zarządzająca HealthChoices. Rada Zarządzająca HealthChoices ponosi ostateczną odpowiedzialność za zapewnienie elastycznego, wszechstronnego i zintegrowanego Programu Zarządzania Jakością. Rada Zarządzająca przyjmuje odpowiedzialność za zapewnienie wdrożenia i utrzymania Programu Zarządzania Jakością. Rada Zarządzająca deleguje odpowiedzialność za Program Zarządzania Jakością i posiada niezbędne uprawnienia do podejmowania odpowiednich działań na Dyrektora Wykonawczego Programu, który z kolei przekazuje tę odpowiedzialność i uprawnienia Komitetowi Zarządzania Jakością (QMC).

W skład Komisji Zarządzania Jakością wchodzą co najmniej następujące osoby:

  • Dział Kliniczny (np. Dyrektor Medyczny, Dyrektor Kliniczny, Kierownicy Zespołów)
  • Dyrektor ds. Zarządzania Jakością
  • Przedstawiciele hrabstw
  • Przedstawiciele Konsumentów
  • Przedstawiciele Dostawcy

QMC spotyka się co miesiąc przez co najmniej dziesięć miesięcy w roku. Dyrektor ds. Zarządzania Jakością lub osoba wyznaczona rejestruje protokół z każdego spotkania QMC. Protokół zawiera: imiona i nazwiska obecnych członków oraz imiona i nazwiska członków nieobecnych; data i godzina spotkania; punkty porządku obrad; dyskusja; oraz elementy działań, w tym osoby odpowiedzialne i terminy realizacji celu.