راهنمای ارائه دهنده

Carelon COVERED SERVICES GRID

The Carelon covered services grid lists all the service classes, modifiers and service codes for authorizations and billing purposes. جدیدترین نسخه در خواهد بود pa.carelon.com وب سایت در صفحه اطلاعات ارائه دهنده در بخش روابط ارائه دهنده.