Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

Carelon COVERED SERVICES GRID

The Carelon covered services grid lists all the service classes, modifiers and service codes for authorizations and billing purposes. Phiên bản gần đây nhất sẽ ở trên pa.carelon.com trên trang Thông tin Nhà cung cấp trong phần Quan hệ Nhà cung cấp.