راهنمای ارائه دهنده

شناسه ارائه دهنده ملی (NPI)

مقررات ساده سازی اداری قانون قابل حمل و پاسخگویی بیمه سلامت مصوب 1996 (HIPAA) اتخاذ یک شناسه منحصر به فرد استاندارد را برای ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی الزامی کرد. را طرح ملی و سیستم شمارش ارائه دهندگان (NPPES) اطلاعات شناسایی ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی را جمع آوری می کند و به هر کدام یک منحصر به فرد اختصاص می دهد شناسه ارائه دهنده ملی (NPI).

All HealthCare Provider must register an NPI number with the Department of Human Services (DHS). Please see the following links on how to register

Carelon National Provider Identifier (NPI) frequently asked questions