Manwal ng Tagabigay

NATIONAL PROVIDER IDENTIFIER (NPI)

Ang mga probisyon ng Simplipikasyong Pagpapasimple ng Batas sa Pagkakasiguro at Pananagutan sa Kalusugan ng 1996 (HIPAA) ipinag-utos ang pag-aampon ng isang karaniwang natatanging identifier para sa mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Ang National Plan and Provider Enumeration System (NPPES) nangongolekta ng pagkilala ng impormasyon sa mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at nagtatalaga sa bawat isa ng natatangi National Provider Identifier (NPI).

All HealthCare Provider must register an NPI number with the Department of Human Services (DHS). Please see the following links on how to register

Carelon National Provider Identifier (NPI) frequently asked questions