Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

NHẬN DIỆN NHÀ CUNG CẤP QUỐC GIA (NPI)

Các điều khoản về Đơn giản hóa Hành chính của Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế năm 1996 (HIPAA) bắt buộc áp dụng một mã định danh duy nhất tiêu chuẩn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các Hệ thống kê khai nhà cung cấp và kế hoạch quốc gia (NPPES) thu thập thông tin nhận dạng về các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chỉ định mỗi Mã định danh nhà cung cấp quốc gia (NPI).

All HealthCare Provider must register an NPI number with the Department of Human Services (DHS). Please see the following links on how to register

Carelon National Provider Identifier (NPI) frequently asked questions