Tobacco Recovery

Walang Tabako na Tanghalian at Alamin ang mga Presentasyon | PA Kagawaran ng Kalusugan | Mga Programa, Serbisyo at Pinagkukunan ng Pagtigil sa Tabako | Edukasyong Pang-edukasyon, Pagsasanay, At Pagtatasa | Mga mapagkukunan para sa mga Miyembro

TOBACCO-FREE LUNCH AND LEARN PRESENTATIONS

PA DEPARTMENT OF HEALTH - TOBACCO CESSATION

TOBACCO CESSATION PROGRAMS, SERVICES AND RESOURCES

EDUKASYON SA EDUKASYON, PAGSASANAY, AT PAGTATAYA

SANGKOL SA MGA MIYEMBRO