راهنمای ارائه دهنده

اصطلاحات رویه ای فعلی (CPT)®)

انجمن پزشکی آمریکا (AMA) تغییرات عمده ای را در اصطلاحات رویه فعلی (CPT) منتشر کرده است®) که برای تمام خدمات ارائه شده در تاریخ 1 ژانویه 2013 یا پس از آن اعمال می شود. رشته های شاغلی که تحت تأثیر قرار می گیرند عبارتند از روانپزشکان، روانشناسان، پرستاران رسمی ثبت شده، دستیاران پزشک، مددکاران اجتماعی بالینی دارای مجوز، مددکاران اجتماعی دارای مجوز، مشاوران حرفه ای دارای مجوز، و مجوز ازدواج و خانواده درمانگر کدهای جدید برای مراکز بهداشتی رفتاری دارای مجوز نیز اعمال می شود. تمام تاریخ های ارائه شده در تاریخ 1 ژانویه 2013 یا پس از آن باید با استفاده از کدهای CPT جدید قابل اعمال صورتحساب شوند.