Manwal ng Tagabigay

Kasalukuyang Procedural Terminology (CPT®)

Ang American Medical Association (AMA) ay naglabas ng mga pangunahing pagbabago sa Kasalukuyang Procedural Terminology (CPT®) na nalalapat sa lahat ng mga serbisyong naibigay noong o pagkatapos ng Enero 1, 2013. Ang mga disiplina ng kasanayan na naapektuhan ay mga psychiatrist, psychologist, sertipikadong rehistradong nars, mga katulong ng manggagamot, lisensyadong mga manggagawang panlipunan, mga lisensiyadong manggagawa sa lipunan, lisensyadong propesyonal na tagapayo, at lisensyadong kasal at mga therapist ng pamilya. Nalalapat din ang mga bagong code sa mga lisensyadong pasilidad sa kalusugan ng pag-uugali. Ang lahat ng mga petsa ng serbisyo na naibigay noong o pagkatapos ng Enero 1, 2013 ay dapat sisingilin gamit ang naaangkop na mga bagong CPT code.