ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚਿਤਾਵਨੀ

As a provider, you are accountable for the information in this alert and when applicable, it will be incorporated into the Carelon Health of Pennsylvania Provider Manual.

2024 Provider Alerts

2023 ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂ

2022 ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂ

2021 ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚਿਤਾਵਨੀ

2020 ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚਿਤਾਵਨੀ

2019 ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚਿਤਾਵਨੀ

2018 ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚਿਤਾਵਨੀ

2017 ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚਿਤਾਵਨੀ

2016 ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚਿਤਾਵਨੀ

2015 ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚਿਤਾਵਨੀ

2014 ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚਿਤਾਵਨੀ

2013 ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚਿਤਾਵਨੀ