ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ (SUD)

ASAM Portal

Visit the ASAM Portal, Carelon’s hub for all ASAM-related information for Substance Use Disorder (SUD) providers. The ASAM Portal is a one-stop-shop for ASAM related communications and guidance, including but not limited to:

  • ASAM Alignment Expectations from the Department of Drug and Alcohol Programs (DDAP)
  • Carelon’s ASAM Monitoring Review Plans
  • ASAM Training Resources
Visit the ASAM Portal

ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਅਲਕੋਹਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡੀਡੀਏਪੀ)

CARELON OF PENNSYLVANIA PROVIDER ALERTS

PROVIDERConnect

ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਰਮ

ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ

PA ਸੈਂਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (COE)

ਐਂਟੀ-ਕਲੰਕ ਸਮੱਗਰੀ

ਸਿਖਲਾਈ

CARELON TRAINING