ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿitiesਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ | ਐਕਟ 62 | ਦਾਅਵੇ | ਕਲੀਨਿਕਲ / ਯੂ.ਐੱਮ | ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾਖਲਾ | ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸੰਬੰਧ | ਬੀਵਰ | NWBHP | ਫਾਰਮੂਲੇ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਰੋਤ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿitiesਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿitiesਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਐਕਟ 62

ਐਕਟ 62 ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦਾਅਵੇ

ਦਾਅਵੇ ਵਿਭਾਗ

ਕਲੀਨਿਕਲ / ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਕਲੀਨਿਕਲ / ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾਖਲਾ

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾਖਲਾ

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸੰਬੰਧ

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸੰਬੰਧ

2023 Annual Provider Education

2022 ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਿੱਖਿਆ


PA DHS / OMHSAS ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬੀਵਰ

ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬੀਵਰ ਕਾਉਂਟੀ

ਫਾਰਮੂਲੇ

ਫਾਰਮੂਲੇ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਰੋਤ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਰੋਤ