ਜਾਣਕਾਰੀ / ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ | ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਆਰ.ਐਫ.ਆਈ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ (RFIs)

Carelon maintains a comprehensive network. At this time, neither Carelon, the Substance Abuse Single County Authorities (SCAs) of the Counties, nor the MHMR Programs are aware of any unmet needs for the services listed below in the following counties. Providers may submit an RFI to indicate interest in developing these services:

ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਕ੍ਰਾਫੋਰਡ, ਮਰਸਰ ਅਤੇ ਵੇਨਾਗੋ ਕਾਉਂਟੀਜ਼)

ਆਰ.ਐਫ.ਪੀ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ (ਆਰ.ਐੱਫ.ਪੀ.) ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਆਰਮਸਟ੍ਰਾਂਗ-ਇੰਡੀਆਨਾ ਕਾਉਂਟੀਜ਼

ਬਟਲਰ ਕਾਉਂਟੀ

ਲਾਰੈਂਸ ਕਾਉਂਟੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਾਉਂਟੀ

ਵੈਸਟਮੋਰਲੈਂਡ ਕਾਉਂਟੀ

ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਕ੍ਰਾਫੋਰਡ, ਮਰਸਰ ਅਤੇ ਵੇਨਾਗੋ ਕਾਉਂਟੀਜ਼)