Carelon Counties

Armstrong County

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com para sa tulong.

Carelon Toll-Free Member Telephone numbers:

Armstrong 1-877-688-5969
PA TTY Relay Operator sa 711

Mga Mapagkukunan ng Armstrong County

Koponan ng Kasiyahan sa Pamilya ng Consumer

724-548-1151

Programa sa Transportasyon ng Tulong Medikal

  • Armstrong County Community Action 800-468-7771 or 724-548-3408
  • Rabbit Transit 800-524-2766

Legal na Tulong