Hạt Carelon

Hạt hải ly

Tin tức & Sự kiện cho Hạt Beaver

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com để được hỗ trợ.

Carelon Toll-Free Member Telephone numbers

Hải ly 1-877-688-5970
Nhà điều hành chuyển tiếp PA TTY tại 711

Tài nguyên Hạt hải ly

Nhóm hài lòng gia đình người tiêu dùng

724-775-7650

Thanh tra viên

Beaver-Lawrence 800-496-4388 và 724-775-4165 Ext. 16

Nếu bạn cần trợ giúp đặc biệt về khiếu nại hoặc khiếu kiện, hãy gọi số Thanh tra viên được liệt kê ở trên.

Chương trình Vận chuyển Hỗ trợ Y tế (MATP)

1-800-262-0343 hoặc 724-375-2895

Trợ giúp pháp lý

Hạt hải ly 724-378-0595
Hiệp hội sức khỏe tâm thần hạt Beaver 1-800-496-4388 hoặc 724-775-4165