Hạt Carelon

Hạt Indiana

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com để được hỗ trợ.

Carelon Toll-Free Member Telephone numbers

Indiana 1-877-688-5969
Nhà điều hành chuyển tiếp PA TTY tại 711

Tài nguyên Hạt Indiana

Đường dây nóng HealthChoices

1-800-440-3989
TTY 1-800-618-4225

Nhóm hài lòng gia đình người tiêu dùng

  • 724-548-1151

Chương trình Vận chuyển Hỗ trợ Y tế (MATP)

  • Armstrong County Community Action 800-468-7771 or 724-548-3408
  • Rabbit Transit 800-524-2766

Trợ giúp pháp lý