Carelon Counties

County ng Indiana

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com para sa tulong.

Carelon Toll-Free Member Telephone numbers

Indiana 1-877-688-5969
PA TTY Relay Operator sa 711

Mga Mapagkukunang County ng Indiana

Hotline sa HealthChoices

1-800-440-3989
TTY 1-800-618-4225

Koponan ng Kasiyahan sa Pamilya ng Consumer

  • 724-548-1151

Programang Pantulong sa Tulong sa Medikal (MATP)

  • Armstrong County Community Action 800-468-7771 or 724-548-3408
  • Rabbit Transit 800-524-2766

Legal na Tulong