Hạt Carelon

Hạt Lawrence

Tin tức & Sự kiện cho Hạt Lawrence

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com để được hỗ trợ.

Carelon Toll-Free Member Telephone Numbers

Lawrence 1-877-688-5975
Nhà điều hành chuyển tiếp PA TTY tại 711

Nguồn lực của Quận Lawrence

Nhóm hài lòng gia đình người tiêu dùng

Lawrence 724-657-0226

Chương trình Vận chuyển Hỗ trợ Y tế (MATP)

724-658-7258

Trợ giúp pháp lý

724-658-2677