Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THÀNH VIÊN

Để đảm bảo hoàn trả cho các dịch vụ được cung cấp cho thành viên của Chương trình HealthChoices, các nhà cung cấp phải xác minh ngày đủ điều kiện và sự tham gia của thành viên thông qua một trong các phương pháp sau:

 1. Carelon Dịch vụ Nhà cung cấp Trực tuyến *
  • Đi đến pa.carelon.com
  • Nhấp vào “Dành cho nhà cung cấp”
  • Bên cạnh “Dịch vụ trực tuyến của nhà cung cấp”, hãy nhấp vào “Đăng nhập”
  • Nhập số nhận dạng người gửi và mật khẩu để đăng nhập
  • Chọn “Yêu cầu về tính đủ điều kiện” để xác minh trạng thái của thành viên
  • Nhập của thành viên 9 chữ số Số nhận dạng Hỗ trợ Y tế
  • Nhập ngày sinh của thành viên ở định dạng 'MM / DD / YYYY'

  * Để có thể truy cập vào hệ thống, trước tiên nhà cung cấp phải có User ID và Mật khẩu bằng cách nhấp vào Đăng ký, bên cạnh nút Đăng nhập.

 2. Trang web PROMISe của DHS
 3. Hệ thống xác minh tính đủ điều kiện của DHS (EVS)
  • Quay số 1-800-766-5387
  • Nhập số nhà cung cấp Hỗ trợ Y tế mười ba (13) chữ số
  • Chọn tùy chọn #1 để nhập thành viên 10 chữ số Số nhận dạng Hỗ trợ Y tế
  • Chọn tùy chọn #2 để nhập số an sinh xã hội của thành viên
  • Nhập ngày sinh của thành viên ở định dạng 'MMDDCCYY'
  • Nhập ngày dịch vụ ở định dạng 'MMDDCCYY'

  Tính đủ điều kiện có thể được xác minh lên đến 365 ngày trước ngày gọi.

Hãy nhớ rằng tính đủ điều kiện của thành viên rất thay đổi. Có vô số thay đổi về tính đủ điều kiện có thể ảnh hưởng đến việc ủy quyền dịch vụ và yêu cầu thanh toán. Ví dụ: khi một thành viên chuyển đến một quận mới, có thể có sự phá vỡ hoặc chấm dứt tư cách đủ điều kiện HealthChoices. Thành viên có thể quay trở lại dịch vụ trả phí. Các thành viên phải đăng ký với Văn phòng Hỗ trợ Quận (CAO) tương ứng khi có những thay đổi về tính đủ điều kiện. Những thay đổi này thường dẫn đến khoảng cách về tính đủ điều kiện.

Ủy quyền không phải là một đảm bảo thanh toán. Thanh toán dựa trên tư cách thành viên tại thời điểm dịch vụ được cung cấp. NÓ LÀ BÊN CUNG CẤP TRÁCH NHIỆM XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN TRONG MỖI NGÀY DỊCH VỤ.