Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

CÁC CẤP ĐỘ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN VÀ BỆNH NHÂN

Ủy quyền trước Để việc hoàn trả các khiếu nại xảy ra, các dịch vụ sau phải được ủy quyền trước trước khi cung cấp dịch vụ / điều trị (trừ trường hợp khẩn cấp)

Dịch vụ sức khỏe tâm thần

 • Tâm thần nội trú cấp tính
 • Cơ sở điều trị nội trú (RTF)
 • Dịch vụ Phục hồi Sức khỏe Hành vi (BHRS)
 • CRR
 • Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Dựa trên Gia đình
 • Trị liệu đa hệ thống (MST)
 • Dựa trên sức mạnh
 • Liệu pháp chức năng gia đình (FFT)
 • Dịch vụ dựa trên giải pháp tập trung cho gia đình (FFBSBS)
 • Chương trình nhập viện một phần tâm thần cấp tính
 • Khu dân cư khủng hoảng-Người lớn
 • Cư trú có cấu trúc dài hạn (LTSR)
Lưu ý: Các biểu mẫu có sẵn để tải xuống cho các dịch vụ ở trên tại: pa.carelon.com/providers/provider-forms