Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

CHO THUÊ HỒ SƠ

Các nhà cung cấp sẽ lưu giữ tất cả hồ sơ và thông tin liên quan đến các dịch vụ được cung cấp cho các thành viên trong thời gian lớn hơn (i) theo yêu cầu của luật liên bang hoặc tiểu bang hiện hành; hoặc (ii) thời gian cần thiết để đáp ứng mọi thời hiệu liên quan đến hồ sơ hoặc thông tin đó.