Manwal ng Tagabigay

RECORDS RETENTION

Dapat panatilihin ng mga provider ang lahat ng mga rekord at impormasyong nauugnay sa mga serbisyong ibinibigay sa mga miyembro para sa higit sa (i) oras na kinakailangan ng naaangkop na batas ng pederal o estado; o (ii) ang oras na kinakailangan upang matugunan ang anumang batas ng mga limitasyon na nauugnay sa naturang mga talaan o impormasyon.