راهنمای ارائه دهنده

اطلاعیه تغییر در وضعیت عمل

Providers must immediately notify the Carelon Engagement Center in writing, to the attention of the Network Management Department, upon the occurrence of any of the following:

  1. تغییر آدرس، تغییر نام یا ادغام، و/یا شماره شناسایی مالیاتی جدید. لطفا از "فرم به روز رسانی آدرس" یا "فرم درخواست شماره شناسایی مالیات دهندگان” هنگام ارسال تغییر. همچنین ممکن است این فرم ها به شماره 1-855-541-5211 فکس شوند.
  2. Revocation, suspension, restriction, termination, or voluntary relinquishment of any of the licenses, authorizations, or accreditations required by the Carelon agreement
  3. هرگونه اقدام حقوقی در انتظار قصور حرفه ای که ممکن است به طور منطقی به عنوان یک احتمال خسارت مادی تلقی شود و تصمیم نهایی اقدام
  4. هر گونه کیفرخواست، دستگیری یا محکومیت به جرم جنایت یا هر اتهام جنایی مرتبط با عملکرد حرفه ای یک فرد یا یک مرکز
  5. هرگونه وقفه یا تغییر اساسی در پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای؛
  6. محدودیت، تعلیق، لغو یا انصراف داوطلبانه عضویت کادر پزشکی یا امتیازات بالینی در هر مرکز درمانی
  7. هر شرایطی که منجر به تعطیلی موقت یک مرکز یا دفتر شود. یا
  8. شیوع یک بیماری واگیر جدی

Carelon recognizes that members have a basic right to privacy of their personal information and records. Access to member information lies solely with the member except in the case of a parent or guardian with legal custody of a minor child, or a person with legal authority to act on behalf of an adult or emancipated minor in making decisions related to health care.