Podręcznik dostawcy

POWIADOMIENIE O ZMIANIE STATUSU PRAKTYCZNEGO

Providers must immediately notify the Carelon Engagement Center in writing, to the attention of the Network Management Department, upon the occurrence of any of the following:

  1. Zmiana adresu, zmiana nazwy lub połączenie i / lub nowy numer identyfikacji podatkowej. Proszę użyć „Formularz aktualizacji adresu" albo "Wniosek o formularz numeru identyfikacyjnego podatnika”Podczas przesyłania zmiany. Formularze te można również przesłać faksem na numer 1-855-541-5211.
  2. Revocation, suspension, restriction, termination, or voluntary relinquishment of any of the licenses, authorizations, or accreditations required by the Carelon agreement
  3. Wszelkie działania prawne toczące się w związku z zaniedbaniem zawodowym, które można zasadnie uznać za ewentualną stratę materialną, oraz ostateczne rozstrzygnięcie powództwa
  4. Jakikolwiek akt oskarżenia, aresztowanie lub skazanie za przestępstwo lub jakiekolwiek zarzuty karne związane z praktyką zawodową danej osoby lub placówki
  5. Wszelkie wygaśnięcie lub istotna zmiana ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej;
  6. Ograniczenie, zawieszenie, cofnięcie lub dobrowolne zrzeczenie się członkostwa personelu medycznego lub przywilejów klinicznych w dowolnej placówce opieki zdrowotnej
  7. Każdy stan, który skutkuje tymczasowym zamknięciem zakładu lub biura; lub
  8. Wybuch poważnej choroby zakaźnej

Carelon recognizes that members have a basic right to privacy of their personal information and records. Access to member information lies solely with the member except in the case of a parent or guardian with legal custody of a minor child, or a person with legal authority to act on behalf of an adult or emancipated minor in making decisions related to health care.