Manwal ng Tagabigay

PAUNAWA NG PAGBABAGO SA STATUS NG PAGSASANAY

Providers must immediately notify the Carelon Engagement Center in writing, to the attention of the Network Management Department, upon the occurrence of any of the following:

  1. Pagbabago ng address, pagpapalit ng pangalan o pagsasanib, at/o bagong numero ng pagkakakilanlan ng buwis. Mangyaring gamitin ang alinman sa "Form ng Pag-update ng Address" o ang "Kahilingan para sa Taxpayer Identification Number Form” kapag nagsumite ng pagbabago. Ang mga form na ito ay maaari ding i-fax sa 1-855-541-5211.
  2. Revocation, suspension, restriction, termination, or voluntary relinquishment of any of the licenses, authorizations, or accreditations required by the Carelon agreement
  3. Anumang legal na aksyon na nakabinbin para sa propesyonal na kapabayaan na maaaring makatwirang ituring na isang materyal na pagkawala contingency, at ang panghuling disposisyon ng aksyon
  4. Anumang akusasyon, pag-aresto, o paghatol para sa isang felony o para sa anumang kasong kriminal na nauugnay sa propesyonal na kasanayan ng isang indibidwal o pasilidad
  5. Anumang pagkalipas o materyal na pagbabago sa saklaw ng seguro sa pananagutan ng propesyonal;
  6. Paghihigpit, pagsususpinde, pagbawi o boluntaryong pag-alis ng pagiging miyembro ng medikal na kawani o mga klinikal na pribilehiyo sa anumang pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan
  7. Anumang kondisyon na nagreresulta sa pansamantalang pagsasara ng pasilidad o opisina; o
  8. Pagsiklab ng isang malubhang nakakahawang sakit

Carelon recognizes that members have a basic right to privacy of their personal information and records. Access to member information lies solely with the member except in the case of a parent or guardian with legal custody of a minor child, or a person with legal authority to act on behalf of an adult or emancipated minor in making decisions related to health care.