راهنمای ارائه دهنده

ممنوعیت صدور صورت حساب اعضا

ارائه‌دهندگان نمی‌توانند برای هیچ‌یک از خدماتی که تحت برنامه HealthChoices تحت پوشش قرار می‌گیرند، صورت‌حساب‌هایی را به اعضا پرداخت کنند. اعضای HealthChoices هیچ گونه مسئولیت مالی در قبال خدمات تحت پوشش ندارند. اعضای HealthChoices ممکن است صورت حساب موجودی نداشته باشند. لطفا بخش VI را ببینید، "ممنوعیت موجودی - صورتحساب"