Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

CẤM THANH TOÁN CHO THÀNH VIÊN

Các nhà cung cấp không được lập hóa đơn cho các thành viên đối với bất kỳ dịch vụ nào được bảo hiểm theo chương trình HealthChoices. Các thành viên của HealthChoices không có trách nhiệm tài chính đối với bất kỳ dịch vụ được đài thọ nào. Các thành viên của HealthChoices có thể không được thanh toán số dư. Vui lòng xem Phần VI, “Cấm thanh toán số dư.”