Mga Madalas Itanong mula sa MPSR

 1. Ano ang MPSR?
  Ang MPSR ay ang acronym para sa Member at Provider Service Representative. Ang departamentong ito ang unang punto ng pakikipag-ugnayan para sa lahat ng pangangailangan sa serbisyo sa customer. Nagagawa ng MPSR na tukuyin ang mga isyu na kailangang tugunan sa naaangkop na kawani at ilipat ang iyong tawag.
 2. Ano ang ginagawa ng MPSR?
  Available ang MPSR mula 8:00 AM hanggang 5:00 PM, Lunes hanggang Biyernes upang sagutin ang mga pamprosesong tanong tulad ng; paano ako makakakuha ng pahintulot? Ano ang gagawin ko kung kailangan kong baguhin ang aking address? Saan ako magpapadala ng mga claim? Bine-verify nila ang pagiging karapat-dapat, mga pahintulot, mga claim sa status at hihiling ng mga pagsasaayos kung kinakailangan.
 3. Anong numero ng telepono ang kailangang tawagan ng mga miyembro?
  Ang bawat county ay may itinalagang walang bayad na numero ng telepono. Ang isang listahan ay ibinigay sa manwal ng provider at lahat ng handbook ng miyembro. Ang mga linya ng miyembro ay itinalaga para sa mga miyembro.
 4. Anong numero ng telepono ang ginagamit ng mga provider?
  Ang libreng linya ng provider ay 1-877-615-8503. Dapat gamitin ng mga provider ang numero ng teleponong ito para sa anumang mga katanungan na maaaring mayroon sila.
 5. Paano ko masusuri ang status ng claim?
  If you cannot find the information needed from your voucher or if you want to check claim status, you may call the provider telephone number Monday through Friday from 8:00 AM to 5:00 PM or log-in to Provider Online Services. To log-in, go to pa.carelon.com, click on “For Providers,” then click on the blue Login button or the green Register button, if this is the first time using this service.
 6. Gaano katagal ako maghihintay hanggang masuri ko ang katayuan ng isang paghahabol?
  Dapat maghintay ang provider ng hindi bababa sa 30 araw ng negosyo upang suriin ang katayuan ng isang paghahabol.
 7. Gaano katagal bago maayos ang isang paghahabol?
  Dapat maghintay ang provider ng humigit-kumulang 30 – 45 araw ng negosyo bago suriin ang isang pagsasaayos. Ang mga isyu sa pagsasaayos ng pananaliksik ng MPSR na ipinapadala o ipina-fax sa engagement center sa pagkakasunud-sunod ng petsa. Ang oras ng pagbabalik para sa mga pagsasaayos ay 10 araw ng negosyo.
 8. Paano ko malalaman ang kahilingan na hiniling?
  Makipag-ugnay sa departamento ng MPSR sa pamamagitan ng pagdayal sa linya ng provider.
 9. Paano ako magsasampa ng isang reklamo?
  Makipag-ugnay sa departamento ng MPSR sa pamamagitan ng pagdayal sa linya ng provider.
 10. Paano nagsampa ng reklamo ang isang miyembro?
  Makipag-ugnay sa departamento ng MPSR sa pamamagitan ng pagdayal sa naaangkop na numero ng telepono ng kasapi.