Hạt Carelon

Hạt Crawford

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com hoặc hỗ trợ.

Carelon Toll-Free Member Telephone numbers

Crawford 1-866-404-4561
Nhà điều hành chuyển tiếp PA TTY tại 711

Tài nguyên NW BHP
(Các hạt Crawford, Mercer và Venango)

Nhóm đáp ứng gia đình người tiêu dùng

814-336-2152

Chương trình Vận chuyển Hỗ trợ Y tế (MATP)

814-333-7090

Trợ giúp pháp lý

814-724-1040

Nhóm vận động giáo dục hạt Crawford

Các nhóm hỗ trợ