Carelon Counties

Crawford County

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com o tulong.

Carelon Toll-Free Member Telephone numbers

Crawford 1-866-404-4561
PA TTY Relay Operator sa 711

Mga Mapagkukunan ng NW BHP
(Crawford, Mercer at Venango County)

Mga Koponan ng Kasiyahan sa Pamilya ng Consumer

814-336-2152

Programang Pantulong sa Tulong sa Medikal (MATP)

814-333-7090

Legal na Tulong

814-724-1040

Crawford County Educational Advocacy Group

Mga Pangkat ng Suporta