Hạt Carelon

Hạt Mercer

Tin tức & Sự kiện cho Hạt Mercer

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com để được hỗ trợ.

Carelon Toll-Free Member Telephone Numbers

Mercer 1-866-404-4561
Nhà điều hành chuyển tiếp PA TTY tại 711

Tài nguyên NW BHP
(Các hạt Crawford, Mercer và Venango)

Nhóm đáp ứng gia đình người tiêu dùng

724-283-5553

Mercer County Warmline

724-981-1741

Mercer County Transit

724-981-6222

Chương trình Vận chuyển Hỗ trợ Y tế (MATP)

Trợ giúp pháp lý

724-662-2528 (Liên hệ với Văn phòng Bảo vệ Công cộng - Raymond Bogaty, Esq.)