Carelon Counties

Mercer County

Mga Balita at Kaganapan para sa Mercer County

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com para sa tulong.

Carelon Toll-Free Member Telephone Numbers

Mercer 1-866-404-4561
PA TTY Relay Operator sa 711

Mga Mapagkukunan ng NW BHP
(Crawford, Mercer at Venango County)

Mga Koponan ng Kasiyahan sa Pamilya ng Consumer

724-283-5553

Mercer County Warmline

724-981-1741

Transit ng Mercer County

724-981-6222

Programang Pantulong sa Tulong sa Medikal (MATP)

Legal na Tulong

724-662-2528 (Makipag-ugnay sa Public Defender Office - Raymond Bogaty, Esq.)