Hạt Carelon

Hạt Venango

Tin tức & Sự kiện cho Venango County

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com để được hỗ trợ.

Carelon Toll-Free Member Telephone numbers

NWBHP 1-866-404-4561
Nhà điều hành chuyển tiếp PA TTY tại 711

Tài nguyên NW BHP
(Các hạt Crawford, Mercer và Venango)

Nhóm đáp ứng gia đình người tiêu dùng

Máy lẻ 814-676-5011 106

Chương trình Vận chuyển Hỗ trợ Y tế (MATP)
(Văn phòng Cơ hội Kinh tế Quận Venango)

814-432-9767

Trợ giúp pháp lý

814-437-3028

Các nhóm hỗ trợ

  • Liên minh hỗ trợ lưỡng cực và trầm cảm
    814-676-1009