Carelon Counties

Venango County

Mga Balita at Kaganapan para sa Venango County

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com para sa tulong.

Carelon Toll-Free Member Telephone numbers

NWBHP 1-866-404-4561
PA TTY Relay Operator sa 711

Mga Mapagkukunan ng NW BHP
(Crawford, Mercer at Venango County)

Mga Koponan ng Kasiyahan sa Pamilya ng Consumer

814-676-5011 ext. 106

Programang Pantulong sa Tulong sa Medikal (MATP)
(Opisina ng Oportunidad sa Ekonomiya ng Venango County)

814-432-9767

Legal na Tulong

814-437-3028

Mga Pangkat ng Suporta

  • Depression at Bipolar Support Alliance
    814-676-1009