Hạt Carelon

Quận Westmoreland

Tin tức & Sự kiện cho Hạt Westmoreland

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com để được hỗ trợ.

Carelon Toll-Free Member Telephone Numbers

Westmoreland 1-877-688-5977
Nhà điều hành chuyển tiếp PA TTY tại 711

Tài nguyên của Quận Westmoreland

Nhóm đáp ứng gia đình người tiêu dùng

1-800-871-4445 hoặc 724-834-6351

Chương trình Vận chuyển Hỗ trợ Y tế (MATP)

1-800-242-2706 hoặc 724-832-2706

Trợ giúp pháp lý

Dịch vụ pháp lý Laurel: 1-800-253-9558 hoặc 724-836-2211

Bênh vực Sức khỏe Tâm thần

Sức khỏe tâm thần America of Southwestern PA: 1-800-871-4445 hoặc 724-834-6351

Nhóm Hỗ trợ cho Quận Westmoreland