Carelon Counties

Westmoreland County

Mga Balita at Kaganapan para sa Westmoreland County

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com para sa tulong.

Carelon Toll-Free Member Telephone Numbers

Westmoreland 1-877-688-5977
PA TTY Relay Operator sa 711

Mga Mapagkukunan ng Westmoreland County

Mga Koponan ng Kasiyahan sa Pamilya ng Consumer

1-800-871-4445 o 724-834-6351

Programang Pantulong sa Tulong sa Medikal (MATP)

1-800-242-2706 o 724-832-2706

Legal na Tulong

Mga Serbisyong Legal ng Laurel: 1-800-253-9558 o 724-836-2211

Adbokasiya sa Kalusugan ng Pag-iisip

Mental Health America ng Southwestern PA: 1-800-871-4445 o 724-834-6351

Mga Grupo ng Suporta para sa Westmoreland County