Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

QUY TRÌNH ĐIỀU TRẦN CÔNG BẰNG

Các nhà cung cấp có thể yêu cầu mức kháng cáo thứ hai, Phiên điều trần công bằng, khi PAC từ chối chứng nhận, xác nhận lại, đưa ra hình phạt hoặc chấm dứt một nhà cung cấp khỏi mạng dựa trên các vấn đề liên quan đến năng lực hoặc hành vi chuyên nghiệp. Yêu cầu Phiên điều trần công bằng phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày PAC thông báo. Nhà cung cấp sẽ nhận được thông báo bằng văn bản về địa điểm, thời gian và ngày của Phiên điều trần công bằng, ngày này sẽ không ít hơn 30 ngày sau ngày nhận được yêu cầu kháng cáo từ nhà cung cấp.

Additionally, the provider will receive an explanation of the hearing procedures, and a list of witnesses, if any, expected to testify on behalf of Carelon. The Chair of the PAC will identify peer reviewers who will participate as the Fair Hearing Panel, assuring representation of the discipline of the practitioner requesting the appeal. These peers will not have any economic interest adverse to provider, nor will they have participated in the decisions of the PAC or NCC. One member of the Fair Hearing Panel will be selected to act as the hearing officer and will preside over the Fair Hearing. Both Carelon and the provider will make reasonable efforts to establish a mutually agreed upon date for the hearing. Both Carelon and the provider have the right to legal representation at the Fair Hearing. The provider will receive a written recommendation from the panel within 15 business days after the Fair Hearing. The Fair Hearing process as set forth above is subject to applicable state and federal law.