Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

NHÀ CUNG CẤP HỢP ĐỒNG

Providers are eligible for contracting in the Carelon network if the following criteria are met:
  • Các yêu cầu về chứng chỉ áp dụng; và
  • Việc ấn định Số Nhận dạng Medicaid của DHS (số PROMISe) đã hoàn tất. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể gọi cho Medicaid theo số 717-772-6140 hoặc đến http://www.dhs.pa.gov/provider/promise/enrollmentinformation/S_001994 để lấy đơn xin số PROMISe. Số PROMISe là bắt buộc trước khi nhà cung cấp có thể lập hóa đơn cho các dịch vụ; và
  • Mạng lưới này được mở cho quận và cấp độ chăm sóc mà nhà cung cấp dự định thực hành; và
  • Nhà cung cấp có giấy phép và / hoặc loại nhà cung cấp hiện hành.
  • Provider agrees to participate in all applicable Carelon training.