Manwal ng Tagabigay

KONTRATA NG PROVIDER

Providers are eligible for contracting in the Carelon network if the following criteria are met:
  • Naaangkop na mga kinakailangan sa kredensyal; at
  • Kumpleto na ang pagtatalaga ng DHS Medicaid Identification Number (PROMISe number). Maaaring tawagan ng mga provider ang Medicaid sa 717-772-6140 o bumisita http://www.dhs.pa.gov/provider/promise/enrollmentinformation/S_001994 para makakuha ng aplikasyon para sa isang PROMISe number. Ang PROMISe number ay kinakailangan bago ang isang provider ay maaaring singilin para sa mga serbisyo; at
  • Ang network ay bukas para sa county at antas ng pangangalaga kung saan nilalayon ng provider na magsanay; at
  • Ang provider ay may naaangkop na lisensya at/o uri ng provider.
  • Provider agrees to participate in all applicable Carelon training.